หน่วยการเรียนรู้

Google Meet   เข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอห้องเรียนออนไลน์ 

เมื่อต้องการเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอให้คลิกที่ปุ่มเข้าร่วมการประชุม 

คำอธิบายรายวิชา/ตัวชี้วัด

คำอธิบายรายวิชาวิทยาการคำนวณ

 

คำอธิบายรายวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  

รหัสวิชา  ว ๑๒๒0๑  ชื่อรายวิชา  วิทยาการคำนวณ   กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ เวลาเรียน ๔0 ชั่วโมง


      

                   ศึกษาการแก้ปัญหาอย่างง่ยโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา การแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน หรือ การแก้ปัญหาโดยใช้ ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ ตลอดจนการเขียนโปรแกรมสร้างลำดับของคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานและการหาข้อผิดพลาด ศึกษาการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องตัน การใช้ซอฟต์แวร์เบื้องตัน การสร้างและจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยรู้วิธีการรักษาข้อมูลส่วนตัว เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาเป็นชั้นตอนและเป็นระบบ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเบื้องต้นในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการดำรงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

 


 รหัสตัวชี้วัด

ว.๔.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔

รวมตัวชี้วัด ๔ ตัวชี้วัด